ukrainian folk, soviet music

: 0

  :
  #
  1 K-ATRIN 3:15
  2 ? Aleks-d 3:46
  3 3:45
  4 3:15
  5 , 4:22
  6 16. ( , . .) '' Aleks-d 3:47
  7 Aleks-d 3:20
  8 Lana* 3:45