Osho Chakra Sound Meditation

: Karunesh

: Osho Chakra Sound Meditation

г: 1997

https://youtu.be/x0mcwIAlPKQ