Kara no Kyouka

  • 1830:07
#
1 M01 Yuki Kajiura 2:31
2 04 0:55
3 Track06 Yuki Kajiura 1:21
4 Track07 Yuki Kajiura 1:45
5 M09 YRL 0:57
6 M08b Yuki Kajiura 0:32
7 M16 Yuki Kajiura 1:01
8 M19+20 Yuki Kajiura 3:29
9 14 4:52
10 M22 Yuki Kajiura 1:42
11 M17 Yuki Kajiura 2:55
12 Track17 Yuki Kajiura 2:24
13 M22 YRL 0:21
14 Track20 Yuki Kajiura 0:21
15 M24 YRL 2:23
16 M43 Yuki Kajiura 1:00
17 M08 Yuki Kajiura 0:53
18 M11 Yuki Kajiura 0:45